Home | Over BBV | Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Stichting Businessclub

In dit reglement zijn alle rechten en plichten van de aangeslotenen van de Stichting Businessclub Best Vooruit opgenomen.

 

Artikel 1

Algemeen

 

1.1 Bedrijven of natuurlijke personen worden aangeslotenen van de Stichting Businessclub "Best Vooruit" (hierna te noemen BBV) voor de overeengekomen periode.

 

1.2 Toelating als aangeslotene van de BBV geschiedt als is voldaan aan de volgende principes:

-Een zakelijke of sportieve binding met de regio Best in het algemeen en met R.K. Voetbalvereniging Best Vooruit in het bijzonder;

-Voor een periode van minstens acht jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag om aangeslotene te worden, geen strafrechtelijke vervolging of anderszins zijnde kwesties te hebben ondergaan;

-De aangeslotene niet in staat van faillisement verkeert of anderszins negatief te boek staat.

 

1.3 Aangeslotenen hebben de keuzes uit een 4-tal Businesspakketten:

-Businessmasterpakket,

-Businesspartnerpakket,

-Combipartnerpakket,

-Partnerpakket.

 

1.4 Aangeslotene worden van de BBV kan per maand geschieden door middel van aanmelding. De duur van deelname als aangeslotene wordt individueel overeengekomen en eindigt van rechtswege per einde overeenkomst. Aangeslotene met een "partnerpakket"dienen voor 1 april van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan te geven of de overeenkomst per 1 juli van het lopende kalenderjaar opgezegd dient te worden.

 

1.5 De bijdrage wordt via een factuur ter betaling aangeboden. Facturering vindt plaats in de maand na verschijnen overeenkomst. De aangeslotene verplicht zicht tot het betalen van de factuur binnen 30 dagen na dagtekening. Desgewenst kan op voorhand overeengekomen worden de factuur in maximaal 4 gelijke (3 maandelijkse) termijnen te voldoen.

 

1.6 BBV heeft ten doel:

a. het bevorderen van onderling contact tussen en het verlenen van diensten aan de bij voornoemde stichting BBV aangeslotenen;

b. de verwerving van financiële- en andere middelen ten einde het sub 1.6a omschreven doel en de beoefening van de voetbalsport op het hoogste niveau door R.K. Voetbalvereniging Best Vooruit in het algemeen en meer in het bijzonder de hoofdselectie van R.K. Voetbalvereniging Best Vooruit mogelijk te maken;

c.de besteding van de onder 1.6b bedoelde middelen ten bate van voorschreven doeleinden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

d. Het bestuur van BBV is belast met het toekennen van financiële steun ten aanzien van de doelstelling van BBV. Het bestuur van BBB kan voor incidentele projecten bij meerderheid beslissen voor het eventueel toekennen van financiële steun.

 

1.7 Alle ontvangen afdrachten/inkomsten onder aftrek van de kosten van de stichting BBV worden aangewend voor de doelstelling van de Stichting BBV onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Iedere aangeslotene heeft het recht zijn/haar bijdrage voor een specifiek doel binnen de doelstelling aan te laten wenden. Dit dient schriftelijk aangegeven te worden bij het bestuur van de Stichting.

Aangeslotenen die voorheen deel uitmaakten van het Comité BV en/of 12 voor 1 hoeven dit niet schriftelijk aan te geven. Het doel van deze aangeslotenen blijft uitsluitend het 1e elftal, tenzij anders schriftelijk aangegeven bij het bestuur van de stichting.

 

Artikel 2

Overige bepalingen

 

2.1 Het huishoudelijk reglement vloeit voort uit de statuten van de Stichting BBV. Bij strijdigheid en/of onvereenigbaarheid van bepalingen uit de statuten met een of meer bepalingen uit het huishoudelijk reglement, prevaleert het bepaalde in de statuten.

 

2.2 Het huishoudelijk reglement is (ingevolge artikel 11 lid 4 van haar (oprichtings)statuten goedgekeurd door het bestuur van de R.K. Voetbalvereniging Best Vooruit in vergadering van 26 januari 2010 en voorts) vastgesteld door het bestuur van de Stichting BBV in de vergadering van 26 oktober 2009.

 

2.3 Het bestuur van de Stichting Businessclub "Best Vooruit" is gerechtigd om wijzigingen in dit reglement door te voeren. De aangeslotenen worden zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte gebracht.

 

2.4 Het bestuur van de Businessclub "Best Vooruit" is gerechtigd om bij misdragingen van een aangeslotene, de deelname terstond en zonder creditering, te beëindigen.

 

2.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting BBV.